Test monitoringu pylu w obrębie miasta Nowy Tomyśl

 

Legenda

Stężenie pyłów uśrednione dla 2 minut na każdy słupek. Kolor słupka odpowiada skali zagrożenia GIOS.
Wartość stężenia pyłu uśredniona dla 60 minut.

Każda linia siatki pionowej odpowiada 60 minutom. Każda linia siatki poziomej odpowiada 10µg/m³ różnicy stężenia dla PM10 oraz 6µg/m³ różnicy stężenia dla PM2.5. Dane aktualizowane są co 2 minuty.


Skala zagrożenia stężenia pyłów (źródło: WIOS Warszawa, GIOS)

Poziom jakości powietrza

Zalecenia dla ludności

Bardzo dobry
PM10: 0-20
PM2.5: 0-12
Jakośc powietrza jest dobra.
Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.
Warunki idealne na aktywności na zewnątrz.

Dobry
PM10: 20-60
PM2.5: 13-36
Jakość powietrza jest wciąż dobra.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.
Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.

Umiarkowany
PM10: 60-100
PM2.5: 37-60
Jakośc powietrza jest akceptowalna.
Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.
Warunki dobre na na aktywności na zewnątrz.

Dostateczny
PM10: 100-140
PM2.5: 61-84
Jakośc powietrza jest średnia.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne.
Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło. 

Zły
PM10: 140-200
PM2.5: 85-120
Jakość powietrza jest zła.
Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni je ograniczyć.Nie zalecane są aktywnośći na zewnątrz.

Bardzo zły
PM10: 200+
PM2.5: 120+
Jakośc powietrza jest niebezpiecznie zła.
Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum.Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza


Informacja o pyłach PM10 i PM2.5 (źródło: WIOS Warszawa)

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 µg/m3.

Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).

Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne) absorbowane są w górnych i dolnych drogach oddechowych i mogą również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły z grupy PM10 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.

Ważne!

-  nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu zachowania Twoich sąsiadów,

-  przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy,

-  używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,

-  ograniczaj zużycie ciepła - ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,

-  korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru - nie wszędzie musisz dojechać samochodem,

-  jeśli w Twojej gminie zorganizowana jest selektywna zbiórka odpadów zielonych - przekazuj pozostałości roślinne do odzysku - nie spalaj ich w ogrodzie.Nowy Tomyśl najbardziej zanieczyszczonym miastem Wielkopolski (źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu)

Już w Styczniu 2016r. na 31 dni zanotowano 20 przekroczeń dopuszczalnej dobowej normy stężenia pyłu PM10, wynoszącej 50µg/m³. To znaczy że w styczniu jedynie przez 11 dni normy stężenia szkodliwych pyłów były spełnione. Jednakże dane z nowotomyskiego czujnika przekazywane są do WIOŚ ręcznie, przez co o zagrożeniu mozemy dowiedzieć się najwcześniej 15 dnia kolejnego miesiąca, kiedy to dane z miesiąca poprzedniego sa publikowane.


Informacje o procesie monitoringu.

Dane są zbierane laserowym czujnikiem cząsteczek PM2.5 (SEN0177) przy ul. Działkowej w Nowym Tomyślu. Dane zbierane są co sekunde i uśredniane co 2 minuty (każdy słupek) dotatkowo na wykres nałożona jest uśredniona godzinowa wartość (liniowy).

Sensor SEN0177 w budce.

Komputer RPi B+ obsługujący sensor.

Dane sekundowe na żywo z komputera.


Pytania: Sos